Zaznacz stronę

Regulamin

Regulamin ukos.com.pl

 • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ukos.com.pl prowadzony jest przez działalność gospodarczą pod firmą „Studio Światła” (adres prowadzenia działalności: ul. Ustrzycka 11, 02-141 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6262907827, REGON 242826008, adres poczty elektronicznej: kontakt@fabrykaswiatla.com.pl
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy, Kupującego bądź Sprzedawcy będącego konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Serwis Internetowy prowadzony przez Usługodawcę jest platformą ułatwiająca zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą, której przedmiotem są Produkty będące rękodziełem i posiadające walory artystyczne.
 • 2
  Definicje
 1. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o zawartych Umowach Sprzedaży.
 2. KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. PRODUKT – dostępne w Serwisie Internetowym rękodzieło mające walory artystyczne, o charakterze twórczym lub artystycznym, którego twórcą, bądź współtwórcą jest Sprzedawca i będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. REJESTRACJA – proces tworzenia Konta w Serwisie Internetowym polegający na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie Internetowym lub skorzystaniu z opcji utworzenia Konta poprzez połączenie z kontem w serwisie Facebook.com.
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 6. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.ukos.com.pl
 7. SKLEP – dedykowana strona internetowa Sprzedawcy w Serwisie Internetowym w ramach której, widoczne są Produkty Sprzedawcy.
 8. SPRZEDAWCA – Usługobiorca będący właścicielem Produktu dostępnego w Serwisie Internetowym i stroną Umowy Sprzedaży.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą.
 10. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • 3
  Zasady korzystania z Serwisu Internetowego
 1. Usługobiorca, który jest konsumentem i zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy o świadczenie od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: kontakt@fabrykaswiatla.com.pl  lub pisemnie na adres: ul. Ustrzycka 11, 02-141 Warszawa . W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku usługi , której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 • 3
  Zawarcie Umowy Sprzedaży, sposoby płatności ceny
 1. Serwis Internetowy prowadzony przez Usługodawcę jest platformą ułatwiająca zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą, której przedmiotem są Produkty będące rękodziełem i posiadające walory artystyczne, o charakterze twórczym lub artystycznym. Usługodawca nie jest Sprzedawcą dostępnych w Serwisie Internetowym Produktów, a co tym idzie prawa i obowiązki wynikające z Umowy Sprzedaży ciążą na Kupującym i Sprzedawcy.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane przy danym Produkcie oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
 4. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Kupującego Zamówienia. Złożenie Zamówienia polega na (1) wybraniu przez Kupującego Produktu dostępnego w Serwisie Internetowym; (2) określeniu jego ilości (w wypadku gdy Sprzedawca wystawia więcej niż jedną sztukę danego Produktu); (3) dodaniu go do koszyka; (4) zalogowaniu się na Konto (bądź utworzenie nowego); (5) podanie adresu dostawy; (6) wybraniu sposobu płatności (w wypadku gdy Sprzedawca udostępnia więcej niż jeden); (7) dodaniu ew. uwag do Zamówienia; (8) oraz kliknięciu pola „Potwierdź zakup”.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie kliknięcia pola „Potwierdź zakup” przez Kupującego.
 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.
 7. W ramach Serwisu Internetowego Sprzedawca może udostępnić następujące sposoby płatności ceny tytułem zawartej Umowy Sprzedaży (dostępne sposoby podane są każdorazowo przed zawarciem Umowy Sprzedaży):
 8. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 9. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu
 10. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym, o ile mowa o przedmiocie gotowym, a nie tworzonym na zamówienie (każde lustro LED jest robione pod zamówienie dopiero po dokonaniu płatności)
 11. Sprzedawca w opisie danego Produktu oraz w trakcie składania Zamówienia wskazuje jeden lub kilka sposobów płatności, o których mowa w § 8 pkt. 7 Regulaminu. Firma